Liên lạc

Chính sách bảo mật

Thông tin của khách hàng sẽ không bao giờ được tiết lộ hoặc cung cấp cho bên thứ ba.
Mitsuboshi Co., Ltd. sẽ không tiết lộ thông tin cá nhân cho bên thứ ba ngoại trừ:
* Nếu chúng tôi được sự cho phép của bạn
* Nếu nhà thầu của chúng tôi cần thông tin cá nhân để trả lời các câu hỏi của bạn
* Nếu chúng tôi được lệnh cung cấp hoặc tiết lộ thông tin bởi cơ quan pháp luật.
Chúng tôi sẽ quản lý thông tin cá nhân được cung cấp một cách chặt chẽ và thận trọng.
Công ty TNHH Mitsuboshi thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo mật để tránh mất thông tin cá nhân khách hàng.